برای ثبت نام در انجمن، کلیک کنید:

مجوز انجمن

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران در تاریخ ششم اسفندماه 1399، مجوز تأسیس خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نموده است:
مجوز انجمن

فراخوان

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران در نظر دارد در جهت ارتقای همکاری های علمی و پژوهشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشی به امور آموزشی و پژوهشی، از علاقمندان به عضویت در این انجمن، دعوت به عمل آورد:
مجوز انجمن